Aviso legal

1. Datos identificativos

Aviso legal: En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

SMARTWORLD TELECOM S.L., titular do dominio web www.accesorioslostrego.es (en diante LÓSTREGO), con CIF B05319124, con domicilio en Avda. Montero Ríos 17, Baixo, 36940, Cangas do Morrazo (Pontevedra). Correo electrónico de contacto: info@lostrego.gal.

2. Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de LÓSTREGO atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. Uso do portal

www.accesorioslostrego.es, proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na Internet pertencentes a LÓSTREGO ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

O usuario

Asume a responsabilidade do uso do portal.

Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro será responsable de achegar información veraz e lícita.

Como consecuencia deste rexistro, pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma.

Emprego da web por parte do usuario

Comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que LÓSTREGO ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo, pero non limitativo, a non empregalos para:

 • incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
 • difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.
 • provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de LÓSTREGO, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
 • tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. LÓSTREGO resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, LÓSTREGO non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. Protección de datos

LÓSTREGO cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a LÓSTREGO, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

O USUARIO poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos establecidos na lexislación vixente.

Para maior comodidade do usuario, e sen prexuízo de que se deban cumprir con determinados requisitos formais establecidos pola normativa vixente, LÓSTREGO ofrece ao USUARIO a posibilidade de exercer os dereitos antes referidos a través do correo electrónico info@lostrego.gal.

5. Propiedade intelectual e industrial

LÓSTREGO

SMARTWORLD TELECOM S.L. é o titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da páxina web de Lóstrego, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de SMARTWORLD TELECOM S.L. ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Emprego da web por parte do usuario

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de LÓSTREGO.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de LÓSTREGO.

O usuario poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

Tamén deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de LÓSTREGO.

6. Exclusión de garantías e responsabilidade

LÓSTREGO, non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. Modificacións

LÓSTREGO resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal.

Poderase cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. Ligazóns

No caso de que en Lóstrego dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da Internet, LÓSTREGO non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos.

En ningún caso LÓSTREGO asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo.

Tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ligazóns ou outros sitios da Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. Dereito de exclusión

LÓSTREGO resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso e Compra.

10. Xeneralidades

LÓSTREGO perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. Modificación no presente Aviso legal

LÓSTREGO poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre LÓSTREGO e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Cangas.

Loading...
0
  0
  O teu carriño
  O teu carriño está baleiroVoltar á tenda
  Necesitas axuda?