Condicións de uso e compra

1. Introducción

O presente documento (conxuntamente con todos os documentos nel mencionados) establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web (lostrego.gal) e a compra de produtos na mesma (en diante, as “Condicións”).

Rogámoslle que lea atentamente as presentes Condicións, a nosa Política de Cookies e a nosa Política de Privacidade (conxuntamente, as “Políticas de Protección de Datos”) antes de usar esta páxina web.

Ao utilizar esta páxina web ou facer un pedido a través da mesma vostede consente quedar vinculado por estas Condicións e polas nosas Políticas de Protección de Datos, polo que se non está vostede de acordo con todas as Condicións e coas Políticas de Protección de Datos, non debe usar esta páxina web.

Se ten algunha pregunta relacionada coas Condicións ou as Políticas de Protección de Datos pode poñerse en contacto connosco a través das nosas vías de contacto.

O contrato poderá formalizarse, á súa elección, en calquera dos idiomas nos que as Condicións están dispoñibles nesta páxina web.

2. Os nosos datos

A venda de artigos a través desta páxina web é realizada baixo a denominación SMARTWORLD TELECOM S.L., con domicilio en Rúa Avda. Montero Ríos, 18, Baixo, 36940, Cangas do Morrazo (Pontevedra) , CIF B05319124 e correo electrónico info@lostrego.gal.

3. Os seus datos e as súas visitas a esta páxina web

A información ou datos persoais que nos facilite sobre vostede serán tratados conforme o establecido nas Políticas de Protección de Datos.

Ao facer uso desta páxina web vostede consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e correspóndense coa realidade.

4. Uso do noso sitio web

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través da mesma vostede comprométese a:

 • Facer uso desta páxina web unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.
 • Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente puidésese considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.
 • Facilitarnos a súa dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto de forma veraz e exacta. Así mesmo, consente que poderemos facer uso da devandita información para poñernos en contacto con vostede se é necesario (ver a nosa Política de Privacidade). Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.

Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos.

5. Dispoñibilidade do servizo

Os artigos que se ofrecen a través desta páxina web están unicamente dispoñibles para o seu envío a territorio español.

6. Medios técnicos para correxir erros

No caso de que vostede detectase que se produciu un erro ao introducir os seus datos persoais durante o seu rexistro como usuario desta páxina web, poderá modificar os mesmos no apartado “A miña Conta”.

En todo caso, poderá corrixir erros relacionados cos datos persoais achegados durante o proceso de compra dirixíndose ao servizo de atención ao cliente a través da dirección de correo electrónico info@lostrego.gal, así como exercitar o dereito de rectificación contemplado na nosa Política de Privacidade.

Esta páxina web mostra xanelas de confirmación en diversos apartados do proceso de compra que non permiten proseguir co pedido se os datos destes apartados non se proporcionaron correctamente.

Así mesmo, esta páxina web ofrece os detalles de todos os artigos que engadise á súa cesta durante o proceso de compra, de forma que, antes de realizar o pago, vostede poderá modificar os datos do seu pedido.

Se vostede detectase un erro no seu pedido con posterioridade á finalización do proceso de pago, deberá poñerse en contacto de maneira inmediata co noso servizo de atención ao cliente, na dirección de correo electrónico anteriormente mencionada, para emendar o erro.

7. Dispoñibilidade dos productos

Todos os pedidos están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos.

Se se producisen dificultades en canto á subministración de produtos ou se non quedan artigos en stock, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidese vostede abonar.

8. Entrega

Salvo que se existan circunstancias derivadas da personalización dos produtos, ou se produzan circunstancias imprevistas ou extraordinarias, enviarémoslle o pedido consistente nos produtos relacionados en cada Confirmación de Envío, no prazo sinalado na páxina web e, en todo caso, no prazo máximo de 30 días a contar desde a data da Confirmación de Pedido.

Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémoslle desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago.

Teña en conta, en calquera caso, que non realizamos entregas a domicilio os sábados nin os domingos.

A efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a “entrega” ou que o pedido foi “entregado” no momento no que vostede ou un terceiro indicado por vostede adquira a posesión material dos produtos, o que se acreditará mediante a firma da recepción do pedido na dirección de entrega convida.

9. Imposibilidade da entrega

Se durante a entrega do paquete vostede atópasese ausente tras dous intentos, o paquete trasladarase á delegación mais próxima para que poida ir recollelo no horario que mellor se adapte ás súas necesidades.

Se vostede, tras dous intentos de entrega, quere que llo volvan a entregar unha terceira vez na súa dirección, terá que pagar de novo o servizo de entrega polo mesmo importe que o primeiro envío.

No caso de que transcorridos 15 días, desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do contrato e considerarémolo resolvido.

Como consecuencia da resolución do contrato, devolverémoslle todos os pagos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa banda dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días desde a data en que consideremos resolvido o contrato.

Por favor, teña en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional, polo que estaremos autorizados a repercutirlle os custos correspondentes.

10. Transmisión do risco e a propiedade

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo a partir do momento da súa entrega.

Vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pago completo de todas as cantidades debidas en relación cos mesmos, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 9 anterior), se esta tivese lugar nun momento posterior.

11. Prezo e pago

Prezo

Os prezos da páxina web inclúen IVE/IVE, pero exclúen os gastos de envío, que se engadirán ao importe total debido segundo exponse nas nosas condicións de envío.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha Confirmación de Pedido.

Unha vez que seleccionase todos os artigos que desexa comprar, estes engadíronse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pago.

Pago

Para efectuar o pago deberá seguir os pasos do proceso de compra, enchendo ou comprobando a información que en cada paso solicítaselle.

Así mesmo, durante o proceso de compra, antes de realizar o pago, poderá modificar os datos do seu pedido.

Dispón dunha descrición detallada do proceso de compra no Resumo do Pedido. Ademais, se é vostede un usuario rexistrado, dispón dun detalle de todos os pedidos realizados no apartado A miña Conta.

Poderá utilizar como medio de pago as descritas na sección Pago seguro.

Ao facer clic en “Pagar” vostede está a confirmar que a tarxeta de crédito é súa.

Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos da súa tarxeta de crédito. As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora das mesmas, pero se dita entidade non autorizase o pago, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún contrato con vostede.

12. Impostos sobre o valor engadido e facturación

De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE/IVE español, a dirección de entrega está en territorio español salvo Canarias, Ceuta e Melilla.

O tipo de IVE/IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate.

Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas atoparanse exentas de IVE/IVE por aplicación do disposto no artigo 21 de Lei 37/1992, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme á normativa vixente en cada un destes territorios.

Vostede autorízanos expresamente a emitir a factura en soporte electrónico, aínda que poderá indicarnos en calquera momento a súa vontade de recibir unha factura en soporte papel, nese caso, emitiremos e remitiremos a factura no devandito formato.

13. Política de devolucións

13.1 Dereito legal a desistir da compra

Dereito de desistencia

Se vostede está a contratar como consumidor e usuario, ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens ou no caso de que os bens que compoñen o seu pedido entréguense por separado, aos 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens.

Para exercer o dereito de desistencia, deberá vostede notificarnos a LÓSTREGO, escribíndonos ao correo electrónico info@lostrego.gal, a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca.

Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura ao final das presentes Condicións, aínda que o seu uso non é obrigatorio.

Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

Consecuencias da desistencia

Deberá vostede devolvernos ou entregarnos directamente os produtos na dirección facilitada anteriormente, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, nun prazo máximo de 14 días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato.

Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que concluíse devandito prazo.

O paquete debe chegar en perfectas condicións, os artigos non poden estar usados nin danados.

Os produtos deben chegar na súa embalaxe orixinal, coa súa etiqueta identificadora unida á peza.

Os produtos dun mesmo pedido débense devolver nun mesmo envío, non se acepta en ningún caso recibir devolucións dun mesmo pedido por separado.

No momento en que recibamos o seu paquete e comprobemos que todas as condicións anteriores son cumpridas, enviaráselle un email informativo e procederemos á devolución do importe dos artigos.

Só será vostede responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

Devolverémoslle todos os pagos recibidos de vostede, sen incluír os gastos de entrega (só incluiranse no caso de que nós lle enviamos un artigo incorrecto ou en mal estado), sen ningunha demora indebida e, en todo caso, como moi tarde 14 días naturais a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato.

Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pago empregado por vostede para a transacción inicial, salvo que vostede indíquenos o contrario, detallando expresamente o medio de pago a través do cal desexa que realicemos a devolución.

Non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso.

13.2 Dereito contractual de desistencia

Ademais do dereito de desistencia recoñecida legalmente aos consumidores e usuarios e mencionado na cláusula 13.1 anterior, concedémoslle un prazo de 14 días contado desde a Confirmación de Envío para realizar devolucións dos produtos (salvo dos mencionados na cláusula 13.3 seguinte, respecto dos que se exclúe o dereito de desistencia).

Teña en conta que o prazo de 14 días computarase de data a data e por tanto non se excluirán os días inhábiles.

13.3 Disposicións comúns

Non terá vostede dereito a desistir do contrato cuxo obxecto sexa a subministración dalgún dos produtos seguintes:

 • Artigos personalizados.
 • Produtos procedentes a unha venda especial, de venta de mostras, outlet ou suxeitos a algunha promoción.
 • Bens precintados por razóns de hixiene que fosen desprecintados tras a entrega.

O seu dereito para desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que vostede os recibiu.

Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado máis aló da mera apertura do mesmo, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que sufrisen algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/os produto/s mentres estean na súa posesión.

Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instrucións e demais documentos que no seu caso o acompañen.

13.4 Devolucións de produtos defectuosos

Nos casos en que vostede considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao estipulado no contrato, deberá poñerse en contacto connosco de forma inmediata a través das nosas vías de contacto facilitando os datos do produto así como do dano que sofre e indicarémoslle a forma de proceder.

O produto poderao devolver entregándoo a un mensaxeiro que enviaremos ao seu domicilio ao solicitar a recollida.

Procederemos a examinar detidamente o produto devolto e comunicarémoslle por e-mail dentro dun prazo razoable se procede o reembolso ou a substitución do mesmo (no seu caso).

O reembolso ou a substitución do artigo efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede o reembolso ou a substitución do artigo non conforme.

As cantidades pagas por aqueles produtos que sexan devoltos por mor dalgunha tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas integramente, incluídos os gastos de entrega incorridos para entregarlle o artigo e os custos en que vostede incorrese para devolvérnolo a nós.

A devolución efectuarase no mesmo medio de pago que se utilizou para pagar a compra.

Quedan en todo caso a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

14. Garantías

Se vostede contrata con nos como consumidor e usuario, ofrecémoslle garantías sobre os produtos que comercializamos a través desta páxina web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo, por tanto, pola falta de conformidade dos mesmos que se manifeste no prazo estipulado por lei desde a entrega do produto.

Enténdese que os produtos son conformes co contrato sempre que:

 • Axústense á descrición realizada por nós e posúan as calidades que presentásemos nesta páxina web.
 • Sexan aptos para os usos a que ordinariamente destínanse os produtos do mesmo tipo.
 • Presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que sexan fundadamente esperables. Neste sentido, se algún dos produtos non fose conforme co contrato, vostede deberá poñelo no noso coñecemento seguindo o procedemento detallado no apartado 13.4 anterior e a través de calquera dos medios de comunicación previstos para o efecto.

15. Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

Salvo que expresamente dispóñase o contrario nas presentes Condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido na nosa páxina web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto.

Con todo, e salvo disposición legal en sentido contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

 1. Perdas de ingresos ou vendas.
 2. Perda de negocio.
 3. Lucro cesante ou perda de contratos.
 4. Perda de aforros previstos.
 5. Perda de datos.
 6. Perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.

Debido á natureza aberta desta páxina web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que se estableza expresamente o contrario na mesma.

16. Propiedade intelectual e industrial

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web correspóndennos en todo momento a nós ou a quen nos outorgou licenza para o seu uso.

Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou quen nos outorgou licenza para o seu uso.

Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de Contacto.

17. Virus, piratería e outros ataques informáticos

Vostede non debe realizar un uso indebido desta páxina web mediante a introdución intencionada na mesma de virus, troyanos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño.

Vostede non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor en que dita páxina atópase aloxada ou a calquera servidor, computador ou base de datos relacionada coa nosa páxina web.

Comprométese a non atacar esta páxina web a través dun ataque de denegación de servizo ou dun ataque de denegación de servizo distribuído.

O incumprimento desta cláusula podería levar aparellada a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumprimento de @dicha normativa ás autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante.

Así mesmo, en caso de incumprimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar esta páxina web.

Non seremos responsables de calquera dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar o seu computador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso desta páxina web ou da descarga de contidos da mesma ou aos que a mesma redireccione.

18. Links desde a nosa páxina web

No caso de que a nosa páxina web conteña links a outras páxinas web e materiais de terceiros, devanditos links facilítanse unicamente a efectos informativos, sen que nós teñamos control algún sobre o contido das devanditas páxinas web ou materiais.

Por tanto, non aceptamos responsabilidade algunha por calquera dano ou perda derivados do seu uso.

19. Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito.

Mediante o uso desta páxina web, vostede acepta que a maior parte das devanditas comunicacións connosco sexan electrónicas.

Poñerémonos en contacto con vostede por correo electrónico ou lle facilitaremos información colgando avisos nesta páxina web.

A efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito.

Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

20. Notificacións

As notificacións que vostede nos envíe deberán enviarse a través da nosa dirección de email info@lostrego.gal.

Conforme o disposto na cláusula 19 anterior e salvo que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao email ou ben á dirección postal facilitada por vostede á hora de realizar un pedido.

Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que se colguen na nosa páxina web, 24 horas despois de enviarse un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta.

Para probar que a notificación foi feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña a dirección correcta, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en correos ou nunha caixa de correos e, no caso dun correo electrónico, que o mesmo foi enviado á dirección de correo electrónico especificada polo receptor.

21. Cesión de dereitos e obrigacións

O contrato é vinculante tanto para vostede como para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e causahabientes.

Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo, sen obter o noso consentimento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo, en calquera momento durante a súa vixencia.

Para evitar calquera dúbida, ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que, no seu caso, vostede, como consumidor, ten recoñecidos por lei nin anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías, tanto expresas como tácitas, que lle puidésemos outorgar.

22. Acontecementos fóra do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións asumidas, cando o mesmo débase a acontecementos que están fóra do noso control razoable (“Causa de Forza Maior”).

As Causas de Forza Maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fose do noso control razoable e entre outros, os seguintes:

 1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
 2. Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
 3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
 4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
 5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
 6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Entenderase que as obrigacións quedarán suspendidas durante o período en que a Causa de Forza Maior continúe, e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir as devanditas obrigacións por un período de tempo igual ao que dure a Causa de Forza Maior.

Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de Forza Maior ou para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigacións a pesar da Causa de Forza Maior.

23. Renuncia

A falta de requirimento pola nosa banda do cumprimento estrito pola súa banda dalgunha das obrigacións asumidas por vostede en virtude dun contrato, das presentes Condicións, ou a falta de exercicio pola nosa banda dos dereitos ou accións que nos puidesen corresponder, en virtude do devandito contrato ou das Condicións, non supoñerá renuncia nin limitación algunha en relación cos devanditos dereitos ou accións nin lle exonerará a vostede de cumprir con tales obrigacións.

Ningunha renuncia pola nosa banda a un dereito ou acción concreto supoñerá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións.

Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato producirá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e formalícese e comuníqueselle a vostede por escrito de conformidade co disposto no apartado de Notificacións anterior.

24. Nulidade parcial

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

25. Acordo completo

As presentes Condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nas mesmas constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co obxecto das mesmas e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito.

Vostede e nós recoñecemos consentir a celebración dun contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes do mesmo, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións.

Nin vostede nin nós dispoñeremos de acción fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data dun contrato (salvo que se fixo tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que dispoñerá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes Condicións.

26. O noso dereito para modificar estas condicións

Reservámonos a facultade de modificar os Termos e Condicións.

Manterémoslle informado dos cambios substanciais realizados nos mesmos. As modificacións introducidas non terán carácter retroactivo e, salvo de posibles excepcións segundo o caso concreto, serán de aplicación despois de 30 días da data da súa publicación no aviso correspondente.

Se Vostede non está de acordo coas modificacións introducidas, recomendámoslle non facer uso da nosa páxina web.

27. Lexislación aplicable e xurisdicións

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través dita páxina web rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos devanditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal recoñécelle a lexislación vixente.

28. Comentarios, suxerencias, queixas e reclamacións.

Os seus comentarios e suxerencias serán ben recibidos.

Rogámoslle que nos envíe tales comentarios e suxerencias, así como calquera consulta, queixa ou reclamación, a través das nosas vías de contacto ou da dirección postal ou de correo electrónico indicados na cláusula 2 das presentes Condicións.

As súas queixas e reclamacións ante o noso servizo de atención ao cliente serán atendidas no prazo máis breve posible e, en todo caso, no prazo legamente establecido.

Así mesmo, quedarán rexistradas cunha clave identificativa que poñeremos no seu coñecemento.

Se vostede como consumidor considera que os seus dereitos foron vulnerados, pode dirixirnos as súas queixas a través da dirección de correo electrónico info@lostrego.gal co fin de solicitar unha solución extraxudicial de controversias.

Neste sentido, se a adquisición entre vostede e nós celebrouse online a través do noso sitio web, de acordo co Regulamento Nº 524/2013 da UE, informámoslle que vostede ten dereito a solicitar connosco unha resolución extraxudicial de controversias en materia de consumo accesible a través da dirección da internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Modelo de formulario de desistencia

(Só debe cumprimentar e enviar o presente formulario se desexa desistir do contrato).

Á atención de SMARTWORLD TELECOM S.L. con domicilio en Avda. Montero Ríos, 18, Baixo, 36940, Cangas do Morrazo (Pontevedra), CIF B05319124 e correo electrónico info@lostrego.gal.

Por medio de comunícolle que desisto do meu contrato de venda do seguinte ben:

Pedido o/recibido o (*):

Nome do consumidor:

Dirección do consumidor:

Firma do consumidor (só se o presente formulario preséntase en papel)

Data:

(*) Táchese o que non proceda.

Loading...
0
  0
  O teu carriño
  O teu carriño está baleiroVoltar á tenda
  Necesitas axuda?