POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Lexislación

En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais obtéñanse do interesado.

Responsable

SMARTWORLD TELECOM S.L. CIF B05319124  Dirección: Avda. Montero Ríos, 18 Baixo – 36940 Cangas  do Morrazo (Pontevedra) ESPAÑA.

E-mail: info@lostrego.gal

II. FINALIDADES, LEXITIMACIÓN E CONSERVACIÓN DOS TRATAMENTOS DOS DATOS ENVIADOS. FINALIDADE DO TRATAMENTO.

A finalidade do tratamento é a de «atender os pedidos ou as solicitudes de información ou contacto recibidas de vostede, así como manterlle informado dos nosos produtos e servizos, actuais ou futuros».

Legitimización

Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de contacto e/ou de rexistro necesario para poder realizar as compras na nosa tenda  online.

O interesado dá o seu consentimento ao cubrir o formulario de contacto/rexistro e enviarnos os seus datos.

Conservación dos datos

Os datos proporcionados para levar a cabo a facturación dos nosos servizos conservaranse durante os prazos legalmente establecidos, os datos proporcionados para realizar a entrega dos produtos conservaranse durante un prazo non superior a 1 ano desde o primeiro contacto e os remitidos por medio do noso formulario de contacto conservaranse durante o tempo necesario para resolver as súas consultas.

Cesión de datos

Os datos facilitados por medio do o noso formulario de contacto non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Os datos necesarios para a facturación dos nosos servizos poderán ser cedidos á administración tributaria por imperativo legal e á xestoría para cumprir coas obrigacións fiscais.

Dereitos do interesados

Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

Dereitos a non ser obxectos de decisións individuais automatizadas, inclída a elaboración de perfís.

Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

Onde exercer os dereitos

Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info@lostrego.gal  indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

Medidas de seguridade

Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas,  SMARTWORLD TELECOM S.L. aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

Tratamento baseado no consentimento do afectado

A través desta páxina web  /  non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

Deber de confincialidade

De conformidade co artigo 5.1  f) do Regulamento (UE) 2016/679  SMARTWORLD TELECOM S.L. comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado

Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar

No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións #ante as Autoridades de protección de datos.

III. DESTINATARIOS DOS DATOS PERSOAIS.

Os seus datos son confidenciais e non se cederán a terceiros, salvo que se requira para xestionar os servizos contratados, como o envío dos produtos adquiridos, ou que exista obrigación legal.

Datos persoais de menores de idade.

Respectando o establecido no artigo 8 do  RGPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por  SMARTWORLD TELECOM S.L.

Se se trata dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só considerarase lícito na medida na que os mesmos o haxan autorizado.

Secreto e seguridade dos datos persoais.

SMARTWORLD TELECOM S.L. comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

O Sitio web conta cun certificado  SSL ( Secure  Socket  Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en  retroalimentación, totalmente cifrada ou  encriptada.

Con todo, debido a que  SMARTWORLD TELECOM S.L. non pode garantir a  inexpugabilidad da internet nin a ausencia total de  hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas.

Seguindo o establecido no artigo 4 do  RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á cal lle faga accesible a información.

Ligazóns a sitios web de terceiros

O Sitio web pode incluír  hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de  SMARTWORLD TELECOM S.L., e que por tanto non son operados por  SMARTWORLD TELECOM S.L..

Os titulares dos devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control.

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción.

No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

IV. POLÍTICA DE  COOKIES (Información máis detallada en Política de Cookies)

O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de  cookies.

As  cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementou lerá.

As  cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As  cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información solicitada a través das  cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas  visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo.

Con todo, ningunha  cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal.

Ningunha  cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal.

A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

As  cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais.

Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario.

Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial,  removible e documentado.

Cookies propias.

Son aquelas  cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por  SMARTWORLD TELECOM S.L. para o mellor funcionamento do Sitio web.

A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario.

Estas  cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.

A(s) entidade(es) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as devanditas entidades.

Cookies de redes sociais

SMARTWORLD TELECOM S.L. incorpora  plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web.

Por esta razón, as  cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario.

Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de  cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas  cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais.

Unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar @dicha políticas de privacidade e/ou de  cookies:

Facebook:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instagram:  https://help.instagram.com/519522125107875

Deshabilitar, rexeitar e eliminar  cookies.

O Usuario pode  deshabilitar, rexeitar e eliminar as  cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopan, por exemplo,  Chrome, Firefox, Safari,  Explorer).

Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as  cookies poden diferir dun navegador da internet a outro.

En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador da internet que estea a utilizar.

No caso de que rexeite o uso de  cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

V. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lese e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade e de  Cookies, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas.

O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade e de  Cookies do mesmo.

SMARTWORLD TELECOM S.L. resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade e de  Cookies, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou  doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade e de  Cookies serán notificados de forma explícita ao Usuario.

Esta Política de Privacidade e de  Cookies foi actualizada o día 5 de setembro 2018 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD).

Loading...
0
    0
    O teu carriño
    O teu carriño está baleiroVoltar á tenda
    Necesitas axuda?